สุขพอที่พ่อสอน ในแบบของแอปพลิเคชั่น

“สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน”

โดยแบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งในข้อ ๙ คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

Daddy Ai :

คำสอนของพ่อสู่ Mobile Device

เป็นสิ่งดีที่คำสอนของพ่อหลวงเกี่ยวกับเรื่องของความพอเพียงจะถูกเผยแพร่ผ่านช่องทาง Mobile Device อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น ‘สุขพอที่พ่อสอน

2014-12-05_09-35-44

แอปพลิเคชั่นนี้ประกอบด้วยข้อมูลพระราชดำริ, พระบรมฉายาลักษณ์ และคำสอนของพ่อ ข้อมูลแต่ละส่วนสามารถแชร์ผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้ทันที แอปพลิเคชั่นนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

IMG_8200 IMG_8202 IMG_8203

Comments

comments

(Visited 85 times, 1 visits today)

You may also like...